Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн Конвенци…

Энэ мэдээлэлтэй холбоотой залруулга байгаа бол rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү. Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенци Doc. No. Хүчинтэй хэвлэл Хэвлэлийн № Хэвлэлийн огноо Doc 7300 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенци 9 2006   Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн Хавсралтууд Хүчинтэй Хавсралт Хэвлэлийн № Өөрчлөлтийн № Хүчинтэй огноо Annex 1 Personnel Licensing Ажилтны үнэмлэх 14 178 03.Nov.2022 Annex 2 Rules of the Air Нислэгийн дүрэм 10 46 08.Nov.2018 Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation Олон улсын нислэгийн цаг уурын үйлчилгээ 20 80 04.Nov.2021 Annex 4 Aeronautical Charts Нислэгийн зураг 11 61 04.Nov.2021 ... Read More

Ирландын CAA

Олон улсын зохицуулалт Хүчинтэй болсон огноо Working Arrangement between IAA and MCAA for bis83 6.Oct.2011 ... Read More

Оросын холбооны улсын ФАС

Олон улсын зохицуулалт Хүчинтэй болсон огноо MoU between Russia and Mongolian Transport Ministry (Mon) Sep.2014 MoU between Russia and Mongolian Transport Ministry (Rus) Sep.2014 Working Arrangement SCAA of Russia and MCAA (Rus) 27.May.2019 Working Arrangement SCAA of Russia and MCAA - unofficial translation (Mon) 27.May.2019 ... Read More

Европын холбооны улсын EASA

Олон улсын зохицуулалт Хүчинтэй болсон огноо MoU between EASA and MCAA for Environmental Protection (Eng) 05.Jun.2012 MoU between EASA and MCAA for Environmental Protection – unofficial translation (Mon) 05.Jun.2012 Proposed WA EASA and MCAA - ... Read More

ИНД-ийн шаардлагыг өөр хэлбэрээр хэрэгжүүлэх

Дүрмийн шаардлагаас чөлөөлөх гэж ИНД-ийн тухайн шаардлагыг Даргын зөвшөөрсөн өөр хэлбэрээр хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг ойлгоно. ИНД-ийн шаардлагыг өөр хэлбэрээр хэрэгжүүлэх хүсэлт гэж Сайдын баталсан ИНД-ийн тодорхой шаардлагыг өөр хэлбэрээр хэрэгжүүлэх зорилгоор Даргад гаргасан баримт бичиг юм. ИНД-ийн шаардлагыг өөр хэлбэрээр хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргахын өмнө, Дарга тухайн хүсэлт нь мөрдөгдөж байгаа ИНД-д шаардсантай дүйцэх аюулгүй байдлын түвшин, эсхүл эрсдэлийн удирдлагын шаардлагыг хангаж байгаа эсэхэд дүгнэлт хийнэ. Хүсэлт гаргагчийн үүрэг, хариуцлага  Хүсэлтэд аюулгүй байдлын болон эрсдэлийн үнэлгээг хавсаргаса... Read More

Олон улсын зохицуулалт

Энэ мэдээлэлтэй холбоотой залруулга байгаа бол rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү. Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO) Европын холбооны улсын EASA Америкийн нэгдсэн улсын FAA Оросын холбооны улсын ФАС Ирландын CAA Шинэ Зеландын CAA Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын (ICAO) холбогдох материал  ... Read More

Зурагт хуудас

Зурагт хуудсыг ИНД-ийг тайлбарлан таниулах зорилгоор бэлтгэн гаргасан. Зурагт хуудсыг хүссэн хэмжээгээр хэвлэн, үйл ажиллагаандаа ашиглана уу. Зурагт хуудастай холбоотой санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү.   Зурагт хуудас Өөрчлөлт / Огноо 1 Part-119 Senior Persons Requirement Rev.12/ 11.Jan.2023 2 Altimeter setting Rev.6 / 02.Jan.2023 3 Civil Aviation Activity Rev.13 / 21.Oct.2022 4 ICAO guidance related to operational procedures to support the development of inspector guides Rev.0 / 17.Jan.2022 5 Operating Within The Mongolian Civil Aviation Rules Rev.7 / 14.Jan.2022 6 VFR Visibility Minima Rev.7 / 10.Nov.2021 7 Civil Aviation Rules Summary Rev.18 / 04.Feb.2020 8 Civil Aviation Rules and Advisory Circulars Rev.0 / 12.Feb.2020 9 Civil Aviation Rules and Forms Rev.0 / 04.Mar.2020 10 Civil Aviation Safety Regulatory Structure... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper