Нийтлэгдсэн 2018-04-05

Дүрэм боловсруулалтын тасаг

Энэ нэгж нь иргэний нисэхийн хууль тогтоомж боловсруулахад мэргэжлийн арга зүйгээр хангах, бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, Чикагогийн конвенцийн Хавсралтуудын нэмэлт, өөрчлөлттэй уялдуулан иргэний нисэхийн дүрмийг шинээр болон шинэчлэн боловсруулах, батлуулах ажлыг зохион байгуулах, иргэний нисэхийн хууль, тогтоомж,  иргэний нисэхийн дүрэм, зөвлөмжийн цувралыг  сурталчлах  ажлыг  зохион байгуулна.

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper