Нийтлэгдсэн 2021-10-11

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2022 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
А/10 Агаарын зам шинэчлэн батлах тухай 19/01/2022 ИНЕГ ЗТХЯ
Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2021 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
А/155 Зам, тээврийн салбарт авилгын индексийг бууруулах талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 01/10/2021 ИНЕГ ЗТХЯ
А/56 Техникийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах тухай 21/04/2021 ИНЕГ ЗТХЯ
A/23 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа болон аюулгүй байдлыг хангуулах зарим арга хэмжээний тухай 19/02/2021 ИНЕГ ЗТХЯ
А/01 2021 оныг “Техник, технологийн шинэчлэлт-цахим шилжилтийн жил” болгон зарлах тухай 04/01/2021 ИНЕГ ЗТХЯ
Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2020 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
А/160 Цахим болон тоон гарын үсэгт шилжүүлэх тухай 21/08/2020 ИНЕГ ЗТХЯ
А/129 Бүтцийн нэгжийн нэр өөрчлөх тухай 01/07/2020 ИНЕГ ЗТХЯ
A/171 Тушаал хүчингүй болгож, бүтцэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 08/09/2020 ИНЕГ ЗТХЯ
A/132 Техникийн баримт бичиг батлах тухай/Аэродром, аэродромын байгууламжийн барилгын ажилд тавигдах техникийн шаардлага/ 16/07/2020 ИНЕГ ЗТХЯ
A/131 Техникийн баримт бичиг батлах тухай/Аэродромын төлөвлөлт ба ашиглалт/ 16/07/2020 ИНЕГ ЗТХЯ
А/27 Хөтөлбөр батлах тухай 31/01/2020 ИНЕГ ЗТХЯ
19 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах тухай 25/01/2020 ИНЕГ ЗТХЯ
1 “Сахилга хариуцлага-Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын жил” болгох зарлах тухай 03/01/2020 ИНЕГ ЗТХЯ
Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2019 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
187 “Иргэний нисэхийн төлбөртэй үйлчилгээний төрөл, төлбөрийн хэмжээ, үйлчилгээний орлогыг зарцуулах журам” 12/06/2019 ИНЕГ ЗТХЯ
Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2018 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
215 Үйл ажиллагааны стратеги, бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 24/09/2018 ИНЕГ ЗТХЯ
Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2017 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
02 Сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай 20/11/2017 ИНЕГ ЗТХЯ
А/70, А/174 Зөрчил шалган шийдвэрлэх ажиллагааны эрх зүйн хэлбэрийн жагсаалт 30/06/2017 ИНЕГ ЗТХЯ
38 Үйл ажиллагааны стратеги, зохион байгуулалтын бүтцийн өөрчлөлтийн хөтөлбөр батлах тухай 21/02/2017 ИНЕГ ЗТХЯ
Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2016 он
Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан
110 Агаарын зайн хариуцлагын бүсийг өөрчлөн тогтоох тухай 27/04/2016 ИНЕГ НХУГ
109 Төлөвлөгөө батлах тухай 27/04/2016 ИНЕГ ЗТЯ
95 Агаарын хөлөг шувуу, мал амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх үндэсний зөвлөлийг байгуулах тухай 14/04/2016 ИНЕГ ИНЕГ-НБУГ
94 Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 14/04/2016 ИНЕГ ИНЕГ-НБУГ
87 Ашиглалтын өмнөх удирдах хорооны бүрэлдэхүүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 12/04/2016 ИНЕГ ЗТЯ
83 Зөвшөөрөл олгох тухай 08/04/2016 ИНЕГ ЗТЯ
79 Агаарын замд өөрчлөлт оруулах тухай 31/03/2016 ИНЕГ ИНЕГ-НХУГ
63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын засгийн газар, Бүгд Найрамдах Киргиз Улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр/ 17/03/2016 ИНЕГ ИНЕГ
48 Агаарын хөлгийн шувуу мал амьтантай мөргөлдөх аюулаас сэргийлэх хөтөлбөр 02/03/2016 ИНЕГ ИНЕГ-НБУГ
44 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын засгийн газар, Камбожийн Вант Улсын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр/ 29/02/2016 ИНЕГ ИНЕГ-НБУГ
05 Төслийн удирдах хороог шинэчлэн батлах тухай /Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төслийн Удирдах хорооны бүрэлдэхүүн/ 07/01/2016 ИНЕГ ЗТЯ
02 Нислэгийн шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай 04/01/2016 ИНЕГ ЗТЯ
Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2015 он
487 Ажлын хэсэг байгуулах тухай /Иргэний нисэхийн салбарт улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн төсөл, хөтөлбөрийн гүйцэтгэгчтэй байгуулсан гэрээний 2015 оны хэрэгжилтийг дүгнэх ажлын хэсэг/ 01/12/2015 ИНЕГ ЗТЯ
239 Зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай 21/09/2015 ИНЕГ ЗТЯ
232 Агаарын замуудыг шинээр болон шинэчлэн тогтоох тухай 10/09/2015 ИНЕГ ИНЕГ-НХУГ
219 Төлөвлөгөө батлах тухай /Зам, тээврийн салбарын 2015-2016 оны өвөлжилтийн бэлтгэл хангах нэгдсэн арга хэмжээний төлөвлөгөө/ 06/08/2015 ИНЕГ ЗТЯ
177 Зам тээврийн салбарт инновацийн тогтолцоог хөгжүүлэх хөтөлбөр 24/06/2015 ИНЕГ ЗТЯ
154 Агаарын замд өөрчлөлт оруулах тухай 27/05/2015 ИНЕГ ИНЕГ
146 Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай /ИНД-63 Нисгэгчээс бусад нисэх багийн гишүүдийн үнэмлэх, зэрэглэл/ 20/05/2015 ИНЕГ ИНЕГ
144 Агаарын тээврийг хялбаршуулах үйл ажиллагааг зохицуулах зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 20/05/2015 ИНЕГ ИНЕГ
143 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 20/05/2015 ИНЕГ ИНЕГ
142 Аудитын зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 20/05/2015 ИНЕГ ЗТЯ
134 Ажлын хэсэг томилон ажиллуулах тухай /ОХУ-ын Тээврийн яамны төлөөлөгчидтэй агаарын харилцааны асуудлаар хэлэлцээ хийх ажлын хэсэг/ 14/05/2015 ИНЕГ ЗТЯ
123 Дүрэмт хувцасны загвар батлах тухай 08/05/2015 ИНЕГ ЗТЯ
80 Ой тэмдэглэх тухай 16/03/2015 ИНЕГ ЗТЯ
Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2014 он
13 Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын зохион байгуулалтын бүтцэд өөрчлөлт оруулах тухай 31/12/2014 ИНЕГ ЗТЯ
120 Олон Улсын нислэгийн томилгоог цуцлах тухай /Хүннү-Эйр ХХК, Улаанбаатар-Тяньжин-Улаанбаатар чиглэл/ 12/05/2014 ИНЕГ ЗТЯ
82 Олон Улсын нислэгийн томилгоог цуцлах тухай /Изинис Эйрвэйз ХХК, Улаанбаатар-Улаан-Үд-Улаанбаатар/ 07/04/2014 ИНЕГ ЗТЯ
71 Агаарын замд өөрчлөлт оруулах тухай 26/03/2014 ИНЕГ ИНЕГ-НХУГ
Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2013 он
245 Нислэгийн шугамыг хуваарилах, агаарын тээвэрлэгчийг томилох тухай /Хүннү-Эйр ХХК, Улаанбаатар-Тайландын Вант Улсын Бангкок чиглэл/ 14/11/2013 ИНЕГ ЗТЯ
174 Чиглэл нээх,  томилох тухай /Хүннү-Эйр ХХК, Улаанбаатар-Франц улсын Парис хот чиглэл/ 06/08/2013 ИНЕГ ЗТЯ
85 Зам, тээврийн салбарын стандартыг шинэчлэн боловсронгуй болгох дунд хугацааны хөтөлбөрийг батлах тухай 05/04/2013 ИНЕГ ЗТЯ
Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2012 он
63 Хуулийн хэрэгжилтийг хангах тухай 31/10/2012 ИНЕГ ЗТЯ
53 Нөөц бүрдүүлэх тухай /Төмөр зам, иргэний нисэхийн салбарын хэвийн үйл ажиллагааг хангах зорилгоор хоёр сарын хэрэгцээт шатахууны нөөцийг 2012 оны 11 сараас эхлэн бүрдүүлэх/ 25/10/2012 ИНЕГ ЗТЯ
37 Шалгалтын мөрөөр авах арга хэмжээний тухай /Нислэгийн мэргэжлийн боловсон хүчнийг үе шаттай бэлтгэх, нөөц бүрдүүлэх талаар хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх/ 10/10/2012 ИНЕГ ЗТЯ

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper