Нийтлэгдсэн 2022-09-19

Иргэний нисэхийн үйл ажиллагааг эрхлэх гэрчилгээ олгох үйл явц

 

1 ИНД-21 Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадварын гэрчилгээжүүлэлт
2 ИНД-21В Агаарын хөлгийн маягийг хүлээн зөвшөөрөх гэрчилгээжүүлэлт
3 ИНД-47 Агаарын хөлгийн бүртгэл
4 ИНД-119 Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
5 ИНД-129 Гадаадын агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээжүүлэлт
6 ИНД-141 Нисэхийн сургалтын байгууллагынгэрчилгээжүүлэлт болон сунгалт
7 ИНД-145 Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт
8 ИНД-147 Нисэхийн техник үйлчилгээний сургалтын байгууллагын гэрчилгээжүүлэлт болон сунгалт
9 ИНД-109 Зохицуулалттай агаарын ачааны байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх үйл явц
10 ИНД-139 Аэродром гэрчилгээжүүлэх үйл явц
11 ИНД-140 Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх үйл явц
12 ИНД-66 B Бүлэг Агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний инженерийн үнэмлэхний шаардлага

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper