Нийтлэгдсэн 2018-03-20

АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Авилга, ашиг сонирхлын зөрчилтэй холбоотой мэдээ, мэдээллийг ИНҮТ-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газрын менежер Д.Сувдаа хүлээн авч байна. Утас: 71-282034

Цахим хаяг: suvd.d@mcaa.gov.mn

Авилгатай тэмцэх газрын гомдол хүлээн авах хэсэг

Авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, гүйцэтгэл
1. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2023 он Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2023 он /Эхний хагас жил/
2. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2022 он Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2022 он
3. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2021 он Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2021 он
4. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2019 он Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2019 он
5. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2018 он Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2018 он
6. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2017 он Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2017 он
7. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2016 он Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2016 он
8. ИНЕГ-т авлигын эсрэг авч хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө – 2015 он Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2015 он
Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр
2. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2021 он
Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2019 он
Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2019 он
Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2018 он
Төлөвлөгөөний хэрэгжилт – 2017 он
Авлигын эсрэг хууль тогтоомж
1. Авлигалын эсрэг Нэгдсэн үндэстний байгууллагын конвенци
2. Монгол Улсын хууль
3. Улсын их хурлын тогтоол
4. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, оруулгын мэдүүлгийн талаар мэдээлэх, мэдээлэл өгөх журам 
5. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон ХОМ-ыг бүртгэх, хадгалах эрх бүхий албан тушаалтны үйл ажиллагааны журам
6. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг болон хөрөнгө, орлогын мэдүүлгийг бүртгэх, хянах, хадгалах журам 
7. Албан тушаалтны хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг гаргагчдад зориулсан гарын авлага
8. Гарын авлага, цахим хуудас
9. Иргэний Нисэхийн Ерөнхий Газарт авилгад өртөх эрсдэлтэй ажил, албан тушаал, үйлчилгээний жагсаалт
10. Давхар эрхэлж болох ажлын жагсаалт батлах тухай
11. ХАСХОМ гаргах албан тушаалтны жагсаалт
12. Авилгатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр /хавсралт/
13. Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт
14. ИНЕГ ёс зүйн дүрэм
15. ИНЕГ ёс зүйн хороо
16. Соён гэгээрүүлэх
17. Шударга байдлын үнэлгээ – 2021 он

 

ХАСУМ-ын мэдүүлгийн бүртгэл
1. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2017
2. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2018
3. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2019
4. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2020
5. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2021
6. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2022
7. Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийн бүртгэл – 2023

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper