Нийтлэгдсэн 2019-09-10

Мэдээлэл

Доорх мэдээллүүдийг иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичгийг тайлбарлан таниулах зорилгоор бэлтгэн гаргав.
Мэдээлэлтэй холбоотой санал хүсэлтээ rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү.

No. Title Effective date
1 Enforcement summary 09.Oct.2023
2 Иргэний нисэхэд хэрэглэдэг нэр томьёоны тодорхойлолт болон товчлол 20.Sep.2023
3 Part 12 Accident & Incident Reporting Requirements 18.Sep.2023
4 Агаарын тээвэрлэгчийн бүтэц, удирдах ажилтанд тавих шаардлага 07.Aug.2023
5 Requirements for Review of airworthiness & Maintenance review 26.May.2023
6 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн Конвенцын орчуулгыг засах санал 27.Feb.2023
7 CAA Safety oversight software (EMPIC) 24.Apr.2023
8 Иргэний нисэхийн эрх зүйн зохицуулалт 09.Jan.2023
9 Transition altitude & level 02.Jan.2023
10 ИНД-61, 67, 119, 47-д нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай ЗТХСайдын тушаал А/311 02.Dec.2022
11 Бататгах нислэг 25.Nov.2022
12 ИНД-119-ийн нэмэлт, өөрчлөлтийн хэлэлцүүлгийн танилцуулга 15.Sep.2022
13 Commercial passenger aircraft age limitation 14.Sep.2022
14 Limitation of Pilot Age 14.Sep.2022
15 Иргэний нисэхийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад ашиглах материал 07.Sep.2022
16 Aviation law and regulation – General training 04.Jul.2022
17 ICAO Annex 1 – Limitation of privileges of pilots 30.Jun.2022
18 ИНД-ийн баталсан болон нэмэлт өөрчлөлт оруулсан түүх 27.Jun.2022
19 Иргэний нисэхийн хөгжил 30 жил – Дотоодын зорчигч тээвэрлэлт 11.May.2022
20 Конвенцийн хавсралтууд болон ИНД-ийн хамаарал 11.May.2022
21 Commercial operation – NZ, EASA, FAA wording difference 21.Oct.2022
22 Comparison of practical experience requirement for issue of licence (AMEL) 25.Apr.2022
23 NZ Part 19 reference to MCAR 24.Feb.2022
24 Хүчингүй болгох шаардлагатай дүрмүүдийн талаар
Хүчингүй болгох шаардлагатай дүрмүүдийн талаар (товч)
01.Apr.2022
25 Altitude, height, level, elevation 01.Apr.2022
26 MCAR and NZCAR’s revision cross-reference 14.Jan.2022
27 Иргэний нисэхийн тухай хуулийн алдаатай заалт
Иргэний нисэхийн тухай хуулийн алдаатай заалт (товч)
15.Apr.2022
28 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын журмын алдаатай нэр томьёо 17.Mar.2022
29 Агаарын тээврийг хялбаршуулах журмын алдаатай нэр томьёо 17.Mar.2022
30 Иргэний нисэхийн тухай хуулийн төсөлд өгсөн ДБТ-ийн санал 17.Mar.2022
31 Агаарын тээврийн даатгал 10.Oct.2022
32 Crew competency requirement and training program 10.Dec.2021
33 ИНД-ийн боловсруулалтын үе шатууд 29.Nov.2021
34 Иргэний нисэхийн эрх зүйн баримт бичгийн шатлал 01.Jul.2022
35 Air navigation service & Aeronautical chart 16.Sep.2021
36 Зөрчлийн тухай хуулийн талаар 08.Sep.2021
37 ICVM final report 2017 04.Jun.2021
38 ICAO USOAP final report 2010 04.Jun.2021
39 Safety & Security 05.Apr.2021
40 Яамны албан бичгийн хариу тайлбар (ИНД) 18.Dec.2020
41 Part 61 Pilot licences CPL & ATPL (Eng)
Part 61 Pilot licences CPL & ATPL (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
42 Part 61 Pilot licences Student, RPL, PPL (Eng)
Part 61 Pilot licences Student, RPL, PPL (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
43 Part 61 Rating Instrument & Type rating (Eng)
Part 61 Rating Instrument & Type rating (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
44 Part 61 Flight Instructor Ratings (Eng)
Part 61 Flight Instructor Ratings (Mon)
26.Sep.2019
26.Sep.2019
45 Part 61 Flight Examiner Ratings (Eng)
Part 61 Flight Examiner Ratings (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
46 Part 65 ATS licence (Eng)
Part 65 ATS licence (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
47 Part 65 ATS rating (Eng)
Part 65 ATS rating (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
48 Part 65 ATS rating Instructor & Examiner (Eng)
Part 65 ATS rating Instructor & Examiner (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
49 Part 66 Staff licence and certificate (Eng)
Part 66 Staff licence and certificate (Mon)
26.Sep.2019
26.Sep.2019
50 Part 66 Aircraft Maintenance Engineer Ratings (Eng)
Part 66 Aircraft Maintenance Engineer Ratings (Mon)
24.Sep.2019
26.Sep.2019
51 Part 67 comparison between class (ENG)
Part 67 comparison between class (Mon)
21.Aug.2019
4.Oct.2019
52 Part 121 Pilot experience requirements 24.Sep.2019
53 Part 125 Pilot experience requirements 24.Sep.2019
54 Part 135 Pilot experience requirements 24.Sep.2019

 

Flight test standard guide
Title Revision / Effective date
Type Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Instrument Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Recreational and Private Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Commercial Pilot Licence Issue Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Airline Transport Pilot Licence Issue                                                                                               . Ed.1 Rev.0 / 04.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category E Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category D Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category C Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category B Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Flight Instructor Rating Category A Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
General Aviation Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 14.Apr.2017
Airline Flight Examiner Rating Ed.1 Rev.0 / 31.Jan.2017

 

Templates:
Title Effective date
UG.CAO.00162-002 User Guide for CAME (CAMO-AOC) 11.Feb.2022
UG.CAO.00024-008 User Guide for MOE 5.Mar.2020
Manual of Air Traffic Services (Moz-sample) 1.Sep.2020
Aircraft Data Tracking 16.Sep.2019
Guidelines for Producing a Minimum Equipment List 16.Sep.2019
NZ Part-102 Exposition 1.Nov.2017
Basic CAME v2 1.Nov.2016
Basic MOM_F 1.Nov.2016
Single-Engine Aircraft MEL Template 10.Mar.2015
Part 102 Sample Exposition 29.Jul.2015
British Parachute Association Exposition 15.Jan.2015
CASA Manual of Standards Part 172—Air Traffic Services 29.Jan.2014
Maintenance Program Template 19.Mar.2010

 

 

Rule Making Procedures
Title Effective date
Rule Development Manual 16.Dec.2020
ИНЕГ-аас ICAO болон олон улсын бусад байгууллагатай харилцах журам 27.Jun.2018

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper