Нийтлэгдсэн 2019-12-17

НААХЗА-ны үзлэг шалгалтын төлөвлөгөө, тайлан

1.Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс
1.1 Төлөвлөгөө-2023 он
1.2 Төлөвлөгөө-2022 он
1.3 Тайлан-2022 он I улирал
1.4 Тайлан-2022 он II улирал
1.5 Тайлан-2022 он III улирал
1.6 Төлөвлөгөө-2021 он
1.7 Тайлан-2021 он жилийн эцэс
1.8 Төлөвлөгөө-2020 он
1.9 Тайлан-2020 он I улирал
2.0 Төлөвлөгөө-2019 он
2.1 Тайлан-2019 он
2.Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс
2.1 Төлөвлөгөө-2023 он
2.2 Төлөвлөгөө-2022 он
2.3 Төлөвлөгөө-2021 он
2.4 Тайлан-2021 он
2.5 Тайлан-2020 он I улирал
2.6 Тайлан-2020 он II улирал
2.7 Тайлан-2020 он III улирал
2.8 Төлөвлөгөө-2019 он
2.9 Тайлан-2019 он
3.Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс
3.1 Төлөвлөгөө-2022 он
3.2 Төлөвлөгөө-2021 он
3.3 Тайлан-2021 он эхний хагас жил
3.4 Тайлан-2021 оны жилийн эцэс
3.5 Тайлан-2020 он I улирал
3.6 Төлөвлөгөө-2019 он
3.7 Тайлан-2019 он
3.8 Төлөвлөгөө-2020 оны III, IV улирал
4. Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс
4.1 Төлөвлөгөө-2023 он
4.2 ААНХХ-үзлэг шалгалтын мэдээ- 2023 эхний хагас жил”
4.3 Төлөвлөгөө-2022 он
4.4 ААНХХ- үзлэг шалгалтын мэдээ-2022
4.5 ААНХХ- үзлэг шалгалтын мэдээ-2022 эхний хагас
4.6 Төлөвлөгөө-2021 он
4.7 Тайлан-2021 он эхний хагас жил
4.8 Тайлан-2021 оны жилийн эцэс
4.9 Төлөвлөгөө-2020 он
4.10 Тайлан-2020 он II улирал
4.11 Тайлан-2020 он III улирал
4.12 Төлөвлөгөө-2019 он
4.13 Тайлан-2019 он

 

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper