Нийтлэгдсэн 2020-01-29

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн Конвенци болон түүний Хавсралтууд

Энэ мэдээлэлтэй холбоотой залруулга байгаа бол rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү.

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенци

Doc. No. Хүчинтэй хэвлэл Хэвлэлийн № Хэвлэлийн огноо
Doc 7300 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенци 9 2006

 

Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенцийн Хавсралтууд

Хүчинтэй Хавсралт Хэвлэлийн Өөрчлөлтийн Хүчинтэй огноо
Annex 1 Personnel Licensing
Ажилтны үнэмлэх
14 178 03.Nov.2022
Annex 2 Rules of the Air
Нислэгийн дүрэм
10 46 08.Nov.2018
Annex 3 Meteorological Service for International Air Navigation
Олон улсын нислэгийн цаг уурын үйлчилгээ
20 80 04.Nov.2021
Annex 4 Aeronautical Charts
Нислэгийн зураг
11 61 04.Nov.2021
Annex 5 Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations
Иргэний нисэхийн хэмжлийн нэгж
5 17 18.Nov.2010
Annex 6 Operation of Aircraft:
Агаарын хөлгийн үйл ажиллагаа:
    – Part I — International Commercial Air Transport — Aeroplanes
       Хэсэг I Олон улсын арилжааны агаарын тээвэр Нисэх онгоц
12 48 29.Dec.2022
    – Part II — International General Aviation — Aeroplanes
       Хэсэг II Олон улсын ерөнхий зориулалтын нисэхНисэх онгоц
10 40 03.Nov.2022
    – Part III — International Operations — Helicopters
       Хэсэг III Олон улсын нислэгийн үйл ажиллагааНисдэг тэрэг
11 24 03.Nov.2022
Annex 7 Aircraft Nationality and Registration Marks
Агаарын хөлгийн үндэсний харьяалал болон бүртгэлийн тэмдэглэгээ
6 6 15.Nov.2012
Annex 8 Airworthiness of Aircraft
Агаарын хөлгийн нислэгт тэнцэх чадвар
13 109 03.Nov.2022
Annex 9 Facilitation
Хялбаршуулалт
16 29 18.Nov.2022
Annex 10 Aeronautical Telecommunications:
Нисэхийн холбоо:
    – Volume I — Radio Navigation Aids
       Боть I – Радио навигацийн туслах төхөөрөмж
7 92 05.Nov.2020
    – Volume II — Communication Procedures including those with PANS Status
       Боть II PANS-ийн төлөв байдлыг багтаасан холбооны журам
7 92 05.Nov.2020
    – Volume III — Communications Systems
       Боть III Холбооны систем
2 91 03.Nov.2022
    – Volume IV — Surveillance Radar and Collision Avoidance Systems
      Боть IV Ажиглалтын радар болон мөргөлдөхөөс урьдчилан сэргийлэх систем
5 91 03.Nov.2022
    – Volume V — Aeronautical Radio Frequency Spectrum Utilization
       Боть V Нисэхийн радио холбооны давтамжийн спектр ашиглах
3 89 14.Nov.2013
Annex 11 Air Traffic Services
Нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ
15 52 05.Nov.2020
Annex 12 Search and Rescue
Эрэн хайх, авран туслах
8 18 16.Mar.2007
Annex 13 Aircraft Accident and Incident Investigation
Агаарын хөлгийн осол, зөрчлийг шинжлэн шалгах 
12 18 05.Nov.2020
Annex 14 Aerodromes:
Аэродром:
    – Volume I — Aerodrome Design and Operations
       Боть I Аэродромын төлөвлөлт болон үйл ажиллагаа
9 17 03.Nov.2022
    – Volume II — Heliports
       Боть II Хэлипорт
5 9 05.Nov.2020
Annex 15 Aeronautical Information Services
Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээ
16 42 04.Nov.2021
Annex 16 Environmental Protection:
Хүрээлэн буй орчны хамгаалалт:
    – Volume I – Aircraft Noise
       Боть I Агаарын хөлгийн дуу чимээ
8 13 01.Jan.2021
    – Volume II – Aircraft Engine Emissions
       Боть II Агаарын хөлгийн хөдөлгүүрийн хийн ялгаруулалт
4 10 01.Jan.2021
    – Volume III – Aeroplane CO2 Emissions
       Боть III Нисэх онгоцны CO2 ялгаруулалт
1 1 01.Jan.2021
    – Volume IV – Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA)
       Боть IV Олон улсын нислэгт нүүрстөрөгчийг тэнцвэржүүлэх болон багасгах арга (CORSIA)
1 0 01.Jan.2019
Annex 17 Security
Аюулгүйн хамгаалалт
12 18 18.Nov.2022
Annex 18 The Safe Transport of Dangerous Goods by Air
Аюултай барааг агаараар аюулгүй тээвэрлэх
4 12 12.Nov.2015
Annex 19 Safety Management
Аюулгүй байдлын удирдлага
2 1 07.Nov.2019

ICAO State Letters

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper