ИНЕГ-ын даргын тушаал

ИНЕГ-ын даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2023 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв А/266 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/265 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/264 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/263 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/262 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/254 Хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.20.3 дахь заалтын хэрэгжилтийг түр хугацаагаар түтгэлзүүлэх тухай 2023/08/21 ИНЕГ А/252 Журамд нэ... Read More

Гэрээний загварууд

1 ИНЕГ-т гэрээ байгуулах журам-2021 он 2 Хамтран ажиллах гэрээний загвар 3 Ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар 4 Хөлсөөр ажиллах гэрээний загвар 5 Түрээсийн гэрээ 6 Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ 7 Тоног төхөөрөмж түрээслүүлэх гэрээ 8 Барилга байгууламжийн барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх гэрээ 9 Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар 10 Барилгад засвар хийх гэрээний загвар 11 Сургалтын гэрээний загвар 12 Эвлэрлийн гэрээний загвар 13 Хүүхэд харах үйлчилгээний гэрээ 14 Үүрэг дуусгавар болсон тухай 15 Харилцан ойлголцлын санамж бичиг 16 Гэрээ дүгнэсэн тухай 17 Ажил хүлээлцсэн тухай... Read More

Хууль эрх зүйн эмхтгэл

1 Хөдөлмөрийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/ 2 Иргэний нисэхийн тухай 3 Засгийн газрын агентлагийн эрх зүйн байдлын 4 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай 5 Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай 6 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 7 Иргэний нисэхийн тухай хууль /Шинэчилсэн найруулга/  ... Read More

ЗАМ, ТЭЭВРИЙН САЙДЫН ТУШААЛ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2022 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан А/10 Агаарын зам шинэчлэн батлах тухай 19/01/2022 ИНЕГ ЗТХЯ Зам, тээврийн сайдын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал-2021 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв Тушаалын төсөл боловсруулсан А/155 Зам, тээврийн салбарт авилгын индексийг бууруулах талаар авах арга хэмжээний төлөвлөгөө батлах тухай 01/10/2021 ИНЕГ ЗТХЯ А/56 Техникийн баримт бичигт өөрчлөлт оруулах тухай 21/04/2021 ИНЕГ ЗТХЯ A/23 Иргэний нисэхийн аюулг... Read More

УИХ, ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ, ЕРӨНХИЙ САЙДЫН ЗАХИРАМЖ

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Зарлиг Зарлигийн дугаар Зарлигийн утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 13 Монгол баатарлаг туульсаа дээдлэн дэлгэрүүлэх тухай 29/01/2019 43 Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай 05/04/2022 Монгол Улсын Их Хурлын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 18 Төрөөс иргэний нисэхийн салбарт 2020 он хүртэл баримтлах бодлого батлах тухай 07/02/2013 ИНЕГ Монгол Улсын Засгийн газрын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тогтоол Тогтоолын дугаар Тогтоолын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв 153 Дүрэм батлах... Read More

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл Иргэний нисэхийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад ашиглах материал: - 2019 оны хуулийн ИНЕГ-ын төсөл - Танилцуулга - Үр дагаврын үнэлгээний тайлан - ХЗДХСайд болон ЗТХСайдын үзэл баримтлал - ICAO Загвар хууль (англи) - ICAO Загвар хуулийн албан бус орчуулга - Шинжлэн шалгах ажиллагааны загвар хууль -  ICAO протокол асуултууд: LEG ORG PEL OPS AIR AIG ANS AGA - 2022 оны хуулийн ИНҮТ-ийн төсөлд өгсөн ДБТ-ийн санал - 2020 оны хуулийн ДБТ-ийн төсөл - 1999 оны хуулийн алдаатай заалтууд - Хуульд оруулах даатгалын танилцуулга - Enforcement summary - Зөрчлийн тухай хуулийн талаар - ICVM final report 2017 - ICAO... Read More

  ИНЕГ даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал 1. 2020 он 2. 2021 он ... Read More

Монгол Улсын нэгдэн орсон иргэний нисэхийн олон…

Энэ мэдээлэлтэй холбоотой залруулга байгаа бол rule@mcaa.gov.mn хаягаар Дүрмийн хэлтэст ирүүлнэ үү.     № Гэрээ / конвенцын нэр Док № Хариуцагч Монгол Улс  нэгдэн орсон 1 Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн Конвенц (7.Dec.1944) Doc 7300 АНУ 7.Sep.1989 2 Агаарын хөлгийн бүхээгт үйлдсэн гэмт хэрэг болон тодорхой бусад үйлдлийн тухай Токиогийн Конвенц (14.Sep.1963) Doc 8364 ICAO 24.Jul.1990 3 Агаарын хөлгийг хууль бусаар булаан авах үйлдлийг хориглох тухай Гаагын Конвенц (16.Dec.1970) Doc 8920 ОХУ, Их Британи, АНУ 18.Jan.1971 4 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын эсрэг хууль бус үйлдлийг хориглох тухай Монреалийн Конвенц (23.Sep.1971) Doc 8966 ОХУ, Их Британ... Read More

Хамтын гэрээ, хэлэлцээр

1 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад 2020-2021 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээ 2 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад 2016-2017 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээ 3 Иргэний нисэхийн салбарт 2019-2021 онд хэрэгжих хамтын хэлэлцээр 4 Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудад 2022-2024 онд хэрэгжүүлэх хамтын гэрээ. ... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper