Агаарын тээвэрлэгчийн гэрчилгээ /Дунд нисэх онгоц/

д/д Агаарын тээвэрлэгчийн нэр Гэрчилгээний дугаар Анх олгосон огноо Хугацаа сунгасан огноо Хүчинтэй огноо Үйл ажиллагааны төрөл 1 Геосан ХХК АТ-019 2006.04.13-2007.04.13 2022.11.20 2023.11.20 Зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн нислэг; захиалгат нислэг ... Read More

Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс 1 Ганболдын Мөнхболд ААНХХ-ийн  дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Аэродромын инженер 2018 онд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бээжин. ICAO. ИНЕГ-ын ахлах болон дунд шатны менежерүүдийн сургалт: ICAO SARPs-ын нийцлийг хангах менежмент 2020 онд  Улаанбаатар Нисэхийн сургалтын төв, ICAO Train-Air PLUS хөтөлбөрийн дагуу Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны менежментийг хэрэгжүүлэх ОУИНБ-аас зохион байгуулсан аэродромын хяналтын байцаагчийн ... Read More

Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс 1 Норовын Заяа ҮГХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч,Удирдлагын менежмент Монгол улсад 1993 онд Нисгэгчийн шилжин сургалт Ю-12 онгоц Сингапурт 2003 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт /Нислэгийн аюулгүй ажиллагаа/ Нисгэгчийн шилжин сургалт Ан-38 ОХУ. 2005.09.07 АНУ-д 2017 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт / Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлт/ 33жил 10 сар 26жил 4 сар 1жил     3 сар ... Read More

Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс 1 Болд Билгүүдэй НСҮАХХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын  байцаагч Нисгэгч Фоккер-50 агаарын хөлөг Б767 агаарын хөлөг 11жил 4 сар 11жил 4 сар 4сар 2 Хөшөөний Эвсанаа НСҮАХХ Ахлах байцаагч АН-24 штурман, Нисгэгч В737 маягийн нисэх онгоцны хамтран нисгэг Нисэн хянаг Flight safety inspectors 36жил 10 сар 36жил 10 сар 2жил 3 Загдаагийн Амарсанаа НСҮАХХ-ын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч инж... Read More

Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс 1 Баатаржав Хүдэрчулуун НТЧХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Агаарын хөлгийн хөдөлгүүр их биений ашиглалтын инженер Агаарын хөлгийн маягийн сургалт Аirbus 310, Вoeing 767, Fokker 50, Avro RJ85, Ми-8 АНУ-ын иргэний нисэхийн академи (FAA Academy)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн сургалт Франц Улсын иргэний нисэхийн их сургууль (ENAC)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн гүнзгийрүүлсэн сургалт CFM-56 маягийн хөдөлгүүрийн сургалт, ИКАО - Нисл... Read More

НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ БАЙЦААГЧ…

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс 1 Болд Билгүүдэй НСҮАХХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын  байцаагч Нисгэгч Фоккер-50 агаарын хөлөг Б767 агаарын хөлөг 11жил 4 сар 11жил 4 сар 4сар 2 Хөшөөний Эвсанаа НСҮАХХ Ахлах байцаагч АН-24 штурман, Нисгэгч В737 маягийн нисэх онгоцны хамтран нисгэг Нисэн хянаг Flight safety inspectors 36жил 10 сар 36жил 10 сар 2жил 3 Загдаагийн Амарсанаа НСҮАХХ-ын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч инж... Read More

НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1.12 дахь хэсэг, Иргэний нисэхийн дүрэм-140 “Нисэхийн аюулгүй байдлын үйлчилгээний байгууллага, гэрчилгээжүүлэлт”-ийн 140.5.(a)-д тус тус заасны дагуу нисэх буудлын болон агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээ эрхлэхийг хүсэж өргөдөл гаргасан хуулийн этгээдэд Иргэний нисэхийн ерөнхий газраас гэрчилгээ олгоно. Иргэний зориулалттай нисэх буудлын болон агаарын навигацийн тоног төхөөрөмжийн аюулгүй байдлыг хангах үйлчилгээ эрхлэх хуулийн этгээдэд тавигдах шаардлага, өргөдөл гаргахад бүрдүүлэх баримт бичиг, гэрчилгээжүүлэлтэд тавигдах ... Read More

НААХЗА-ны үзлэг шалгалтын төлөвлөгөө, тайлан

1.Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс 1.1 Төлөвлөгөө-2023 он 1.2 Төлөвлөгөө-2022 он 1.3 Тайлан-2022 он I улирал 1.4 Тайлан-2022 он II улирал 1.5 Тайлан-2022 он III улирал 1.6 Төлөвлөгөө-2021 он 1.7 Тайлан-2021 он жилийн эцэс 1.8 Төлөвлөгөө-2020 он 1.9 Тайлан-2020 он I улирал 2.0 Төлөвлөгөө-2019 он 2.1 Тайлан-2019 он 2.Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс 2.1 Төлөвлөгөө-2023 он 2.2 Төлөвлөгөө-2022 он 2.3 Төлөвлөгөө-2021 он 2.4 Тайлан-2021 он 2.5 Тайлан-2020 он I улирал 2.6 Тайлан-2020 он II улирал 2.7 Тайлан-2020 он III улирал 2.8 Төлөвлөгөө-2019 он 2.9 Тайлан-2019 он 3.Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс 3.1 Төлөвлөгөө-2022 он 3.2 Тө... Read More

Агаарын хөлгийн маягийг хүлээн зөвшөөрсөн байдал

Агаарын хөлгийн маягийг хүлээн зөвшөөрсөн байдал 2023 оны 10-р сарын 03-ны байдлаар   № Маягийг хүлээн зөвшөөрсөн гэрчилгээний № Агаарын хөлгийн маяг Маягийн гэрчилгээ Гэрчилгээ олгосон огноо Гэрчилгээ олгосон дарга 1 1/21B/1 R1 Boeing B737-700, B737-800 and B737-8 series USA FAA Type certificate № A16WE 2019.01.21 ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэн 2 1/21B/2 Fokker F27 Mark 050, F-27 Mark 0502 EASA.A.036 2021.07.29 ИНЕГ-ын дарга Л.Бямбасүрэн 3 1/21B/3 Jabiru UL-D /Jabiru UL Series aircraft with Avtech Pty Ltd 2200B engine/ Australian CASA T.C № VA514 2005.04.05 ИНЕГ-ын НТЧХ-ийн дарга Б.Бат-Эрдэнэ 4 1/21B/04 SAAB-340B Swedish CAA (LFV) Type certificate № A1/84, USA FAA Type certificate № A52EU 2005.11.23 ИНЕГ-ын дэд дарга Ц. Бат 5 1/21B/05 Fokker F28 Mk 0100 CAA-NL/RLD Type certificate № T-100-87, USA FAA Type certifica... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper