Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналт, зохицуулалтын алба

[vc_row][vc_column 0=""][vc_column_text]Зорилго: Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 1 дүгээр зорилтын хүрээнд аюулгүй ажиллагааны удирдлагыг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах, гэрчилгээ олгох, Иргэний нисэхийн үндсэн мэргэжлийн боловсон хүчнийг үнэмлэхжүүлэх, гэрчилгээжсэн байгууллагуудын аюулгүй ажиллагааны тогтолцооны хэрэгжилтэд хяналт тавих, иргэний агаарын тээврийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа байгууллагууд нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангаж байгаа эсэхэд чиглэсэн мэргэжлийн хяналт, зохицуулалтыг гүйцэтгэнэ. Эрх зүйн орчин: Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенц,  Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль болон буса... Read More

Нислэгийн стандарт үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс

Зорилго: Энэ нэгж нь Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргаас шилжигдсэн эрх /иргэний нисэхийн 18 дүрэм/-ийн хүрээнд нислэгийн аюулгүй ажиллагааг хангуулахад мэргэжлийн хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлнэ. Эрх зүйн орчин: Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенц,  Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль болон бусад хууль тогтоомж, ОУИНБ-аас гаргасан практик зөвлөмж, ИНБД, нисэхийн стандарт шаардлага,  ИНЕГ-ын даргын тушаал, журам, зааврууд. Үйл ажиллагаа: Үндэсний агаарын тээвэрлэгчид, Монгол Улс руу арилжааны нислэг үйлдэж буй гадаадын агаарын тээвэрлэгчид, ачааны агаарын тээвэрлэгч, хөдөө аж ахуйн болон сонирхогчий... Read More

НИСЛЭГТ ТЭНЦЭХ ЧАДВАРЫН ХЭЛТЭС

Зорилго: Энэ нэгж нь Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргаас шилжигдсэн эрх /иргэний нисэхийн 13 дүрэм/-ийн хүрээнд иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангуулахад мэргэжлийн хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлнэ. Эрх зүйн орчин: Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенц,  Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль болон бусад хууль тогтоомж, ОУИНБ-аас гаргасан практик зөвлөмж, ИНБД, нисэхийн стандарт шаардлага,  ИНЕГ-ын даргын тушаал, журам, зааврууд. Үйл ажиллагаа: Иргэний агаарын хөлгийг гэрчилгээжүүлэх, агаарын хөлгийн техник үйлчилгээний байгууллага, агаарын хөлгийн шатахуун хангамжийн байгууллагын ... Read More

ҮНЭМЛЭХ ГЭРЧИЛГЭЭЖҮҮЛЭЛТИЙН ХЭЛТЭС

Зорилго: Энэ нэгж нь Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргаас шилжигдсэн эрх /Иргэний нисэхийн 6 дүрэм/-ийн хүрээнд иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагааг хангуулахад мэргэжлийн хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлнэ. Эрх зүйн орчин: Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикагогийн конвенц,  Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль болон бусад хууль тогтоомж, ОУИНБ-аас гаргасан практик зөвлөмж, ИНБД, нисэхийн стандарт шаардлага,  ИНЕГ-ын даргын тушаал, журам, зааврууд. Үйл ажиллагаа: Иргэний нисэхийн үндсэн мэргэжлийн боловсон хүчнийг үнэмлэхжүүлэх, гэрчилгээжүүлэх, иргэний нисэхийн сургалтын байгууллагыг гэрчилгээжүүлэх, Үүнд: Хяналт ш... Read More

Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс

Зорилго: Энэ нэгж нь Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргаас шилжигдсэн эрх /иргэний нисэхийн 16 дүрэм/-ийн хүрээнд иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа, аюулгүй байдлыг хангуулахад мэргэжлийн хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлнэ. Эрх зүйн орчин: Олон улсын иргэний нисэхийн тухай Чикакогийн конвенц,  Иргэний нисэхийн тухай Монгол Улсын хууль болон бусад хууль тогтоомж, ОУИНБ-аас гаргасан практик зөвлөмж, ИНБД, нисэхийн стандарт шаардлага,  ИНЕГ-ын даргын тушаал, журам, зааврууд. Үйл ажиллагаа: Аэродромын үйл ажиллагаа эрхлэх байгууллага, нислэгийн хөдөлгөөний үйлчилгээ, агаарын навигацийн техник үйлчилгээ, нислэгийн журмын үйлчилгэ... Read More

Иргэний нисэхийн үндэсний төв

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 3, 8 дугаар зорилтын хүрээнд хууль тогтоомж, хөгжлийн бодлогын баримт бичиг, төлөвлөгөө, төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжилтийг хангах,  агаарын навигаци болон нисэх буудлуудын үйлчилгээ үзүүлэх ажлыг удирдан зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх чиг үүргийг хариуцна. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын шууд удирдлагад үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь иргэний нисэхийн багц дүрмийн дагуу үйл ажиллагаа эрхлэх агаарын тээврийн компаниуд, иргэний нисэхийн үйлчилгээ эрхлэгч  байгууллагууд болон иргэд байна. Энэ нэгжийн чиг үүргийн хүрээнд нисэх буудлуудын үйлчил... Read More

Агаарын навигацийн бодлого зохицуулалтын газар

Энэ нэгж нь үйл ажиллагааны стратегийн 2, 3 дугаар зорилтын хүрээнд агаарын навигацийн үйлчилгээний ойрын болон хэтийн чиг хандлагыг тодорхойлох, эрх зүйн баримт бичгийг боловсруулах, хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангуулах, агаарын зай, агаарын замын сүлжлийг төлөвлөх, зохион байгуулах, нислэгийн төлөвлөлт, зохицуулалт, агаарын навигацийн үйлчилгээний зохион байгуулалтыг хэрэгжүүлэх, холбоо, навигаци, ажиглалтын тоног төхөөрөмжийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох, хөрөнгө оруулалтаар худалдан авах тоног навигацийн төхөөрөмжийн техникийн тодорхойлолт, эдийн засгийн тооцоо судалгаа хийх, хангалтыг зохион байгуулах,... Read More

Агаарын харилцааны тасаг

Энэ нэгж нь гадаад улс орнуудын Засгийн газартай Агаарын харилцааны тухай хэлэлцээр байгуулах, хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах, шинэчлэх, Олон улсын иргэний нисэхийн салбарт Монгол Улсын баримтлах бодлого боловсруулах, агаарын тээвэрлэгч компаниудын томилгоо, гадаад зах зээлийн үйл ажиллагаатай холбоотой бодлого боловсруулах, иргэний нисэхийн олон улсын мэргэжлийн байгууллагууд болон гадаад орнуудын иргэний нисэхийн удирдах байгууллагуудтай харилцах, хамтран ажиллах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Мөн салбарын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ИНЕГ-ын гадаад арга хэмжээний төлөвлөгөөг... Read More

Эдийн засгийн зохицуулалтын тасаг

Энэ нэгж нь агаарын тээврийн эдийн засгийн зохицуулалтын бодлогын санал боловсруулах, бодлогын хэрэгжилтийг хангах, иргэний нисэхийн эдийн засгийн холбогдолтой дүрмүүдэд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хэрэгжилтэд хяналт тавих, концессын гэрээний гүйцэтгэлд хяналт тавих, cалбарын үйлчилгээний үнэ тарифын талаарх бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах, агаарын тээврийн гадаад, дотоод орчны судалгаа, шинжилгээ хийх, агаарын тээврийн зах зээлийн хэмжээ, багтаамжийг тодорхойлж, агаарын тээврийн салбарын эдийн засгийн үр ашгийг дээшлүүлэх чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Мөн дотоодын агаарын тээврийн байгууллагуудын санхүү, эдийн засгийн байдал, ... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper