Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс 1 Ганболдын Мөнхболд ААНХХ-ийн  дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Аэродромын инженер 2018 онд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бээжин. ICAO. ИНЕГ-ын ахлах болон дунд шатны менежерүүдийн сургалт: ICAO SARPs-ын нийцлийг хангах менежмент 2020 онд  Улаанбаатар Нисэхийн сургалтын төв, ICAO Train-Air PLUS хөтөлбөрийн дагуу Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны менежментийг хэрэгжүүлэх ОУИНБ-аас зохион байгуулсан аэродромын хяналтын байцаагчийн ... Read More

Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс 1 Норовын Заяа ҮГХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч,Удирдлагын менежмент Монгол улсад 1993 онд Нисгэгчийн шилжин сургалт Ю-12 онгоц Сингапурт 2003 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт /Нислэгийн аюулгүй ажиллагаа/ Нисгэгчийн шилжин сургалт Ан-38 ОХУ. 2005.09.07 АНУ-д 2017 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт / Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлт/ 33жил 10 сар 26жил 4 сар 1жил     3 сар ... Read More

Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс 1 Болд Билгүүдэй НСҮАХХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын  байцаагч Нисгэгч Фоккер-50 агаарын хөлөг Б767 агаарын хөлөг 11жил 4 сар 11жил 4 сар 4сар 2 Хөшөөний Эвсанаа НСҮАХХ Ахлах байцаагч АН-24 штурман, Нисгэгч В737 маягийн нисэх онгоцны хамтран нисгэг Нисэн хянаг Flight safety inspectors 36жил 10 сар 36жил 10 сар 2жил 3 Загдаагийн Амарсанаа НСҮАХХ-ын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч инж... Read More

Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс 1 Баатаржав Хүдэрчулуун НТЧХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Агаарын хөлгийн хөдөлгүүр их биений ашиглалтын инженер Агаарын хөлгийн маягийн сургалт Аirbus 310, Вoeing 767, Fokker 50, Avro RJ85, Ми-8 АНУ-ын иргэний нисэхийн академи (FAA Academy)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн сургалт Франц Улсын иргэний нисэхийн их сургууль (ENAC)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн гүнзгийрүүлсэн сургалт CFM-56 маягийн хөдөлгүүрийн сургалт, ИКАО - Нисл... Read More

НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ БАЙЦААГЧ…

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс 1 Болд Билгүүдэй НСҮАХХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын  байцаагч Нисгэгч Фоккер-50 агаарын хөлөг Б767 агаарын хөлөг 11жил 4 сар 11жил 4 сар 4сар 2 Хөшөөний Эвсанаа НСҮАХХ Ахлах байцаагч АН-24 штурман, Нисгэгч В737 маягийн нисэх онгоцны хамтран нисгэг Нисэн хянаг Flight safety inspectors 36жил 10 сар 36жил 10 сар 2жил 3 Загдаагийн Амарсанаа НСҮАХХ-ын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч инж... Read More

ИНЕГ-ын даргын тушаал

ИНЕГ-ын даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2023 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв А/266 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/265 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/264 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/263 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/262 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/254 Хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.20.3 дахь заалтын хэрэгжилтийг түр хугацаагаар түтгэлзүүлэх тухай 2023/08/21 ИНЕГ А/252 Журамд нэ... Read More

Гэрээний загварууд

1 ИНЕГ-т гэрээ байгуулах журам-2021 он 2 Хамтран ажиллах гэрээний загвар 3 Ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар 4 Хөлсөөр ажиллах гэрээний загвар 5 Түрээсийн гэрээ 6 Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ 7 Тоног төхөөрөмж түрээслүүлэх гэрээ 8 Барилга байгууламжийн барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх гэрээ 9 Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар 10 Барилгад засвар хийх гэрээний загвар 11 Сургалтын гэрээний загвар 12 Эвлэрлийн гэрээний загвар 13 Хүүхэд харах үйлчилгээний гэрээ 14 Үүрэг дуусгавар болсон тухай 15 Харилцан ойлголцлын санамж бичиг 16 Гэрээ дүгнэсэн тухай 17 Ажил хүлээлцсэн тухай... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper