Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Аэродром, агаарын навигацийн хяналтын хэлтэс 1 Ганболдын Мөнхболд ААНХХ-ийн  дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Аэродромын инженер 2018 онд Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Бээжин. ICAO. ИНЕГ-ын ахлах болон дунд шатны менежерүүдийн сургалт: ICAO SARPs-ын нийцлийг хангах менежмент 2020 онд  Улаанбаатар Нисэхийн сургалтын төв, ICAO Train-Air PLUS хөтөлбөрийн дагуу Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны менежментийг хэрэгжүүлэх ОУИНБ-аас зохион байгуулсан аэродромын хяналтын байцаагчийн ... Read More

Үнэмлэх гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлтийн хэлтэс 1 Норовын Заяа ҮГХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч,Удирдлагын менежмент Монгол улсад 1993 онд Нисгэгчийн шилжин сургалт Ю-12 онгоц Сингапурт 2003 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт /Нислэгийн аюулгүй ажиллагаа/ Нисгэгчийн шилжин сургалт Ан-38 ОХУ. 2005.09.07 АНУ-д 2017 онд Байцаагчийн мэргэшүүлэх сургалт / Үнэмлэх, гэрчилгээжүүлэлт/ 33жил 10 сар 26жил 4 сар 1жил     3 сар ... Read More

Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс 1 Болд Билгүүдэй НСҮАХХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын  байцаагч Нисгэгч Фоккер-50 агаарын хөлөг Б767 агаарын хөлөг 11жил 4 сар 11жил 4 сар 4сар 2 Хөшөөний Эвсанаа НСҮАХХ Ахлах байцаагч АН-24 штурман, Нисгэгч В737 маягийн нисэх онгоцны хамтран нисгэг Нисэн хянаг Flight safety inspectors 36жил 10 сар 36жил 10 сар 2жил 3 Загдаагийн Амарсанаа НСҮАХХ-ын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч инж... Read More

Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Нислэгт тэнцэх чадварын хэлтэс 1 Баатаржав Хүдэрчулуун НТЧХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Агаарын хөлгийн хөдөлгүүр их биений ашиглалтын инженер Агаарын хөлгийн маягийн сургалт Аirbus 310, Вoeing 767, Fokker 50, Avro RJ85, Ми-8 АНУ-ын иргэний нисэхийн академи (FAA Academy)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн сургалт Франц Улсын иргэний нисэхийн их сургууль (ENAC)-д Нислэгт тэнцэх чадварын байцаагчийн гүнзгийрүүлсэн сургалт CFM-56 маягийн хөдөлгүүрийн сургалт, ИКАО - Нисл... Read More

НИСЭХИЙН АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ, ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АЛБАНЫ БАЙЦААГЧ…

№ АЖИЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ АЖИЛЛАСАН ЖИЛ Овог нэр Албан тушаал Мэргэжил Мэргэшил Улсад Салбарт Тухайн албан тушаалд 1 2 3 4 5 6 7 8 Нислэгийн стандарт, үйл ажиллагааны хяналтын хэлтэс 1 Болд Билгүүдэй НСҮАХХ-ийн дарга бөгөөд нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын  байцаагч Нисгэгч Фоккер-50 агаарын хөлөг Б767 агаарын хөлөг 11жил 4 сар 11жил 4 сар 4сар 2 Хөшөөний Эвсанаа НСҮАХХ Ахлах байцаагч АН-24 штурман, Нисгэгч В737 маягийн нисэх онгоцны хамтран нисгэг Нисэн хянаг Flight safety inspectors 36жил 10 сар 36жил 10 сар 2жил 3 Загдаагийн Амарсанаа НСҮАХХ-ын Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны хяналтын байцаагч Нисгэгч инж... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper