ИНЕГ-ын даргын тушаал

ИНЕГ-ын даргын баталсан нийтээр дагаж мөрдөх тушаал – 2023 он Тушаалын дугаар Тушаалын утга Баталсан огноо Хариуцлагын төв А/266 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/265 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/264 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/263 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/262 Үнэлгээний хорооны бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2023/08/31 ИНЕГ А/254 Хөдөлмөрийн дотоод журмын 6.20.3 дахь заалтын хэрэгжилтийг түр хугацаагаар түтгэлзүүлэх тухай 2023/08/21 ИНЕГ А/252 Журамд нэ... Read More

Гэрээний загварууд

1 ИНЕГ-т гэрээ байгуулах журам-2021 он 2 Хамтран ажиллах гэрээний загвар 3 Ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар 4 Хөлсөөр ажиллах гэрээний загвар 5 Түрээсийн гэрээ 6 Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ 7 Тоног төхөөрөмж түрээслүүлэх гэрээ 8 Барилга байгууламжийн барилгын ажилд зураг төсөл зохиогчийн хяналт хийх гэрээ 9 Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар 10 Барилгад засвар хийх гэрээний загвар 11 Сургалтын гэрээний загвар 12 Эвлэрлийн гэрээний загвар 13 Хүүхэд харах үйлчилгээний гэрээ 14 Үүрэг дуусгавар болсон тухай 15 Харилцан ойлголцлын санамж бичиг 16 Гэрээ дүгнэсэн тухай 17 Ажил хүлээлцсэн тухай... Read More

Proposed Civil Aviation law

Иргэний нисэхийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөл Иргэний нисэхийн тухай хуулийн төсөл боловсруулахад ашиглах материал: - 2019 оны хуулийн ИНЕГ-ын төсөл - Танилцуулга - Үр дагаврын үнэлгээний тайлан - ХЗДХСайд болон ЗТХСайдын үзэл баримтлал - ICAO Загвар хууль (англи) - ICAO Загвар хуулийн албан бус орчуулга - Шинжлэн шалгах ажиллагааны загвар хууль -  ICAO протокол асуултууд: LEG ORG PEL OPS AIR AIG ANS AGA - 2022 оны хуулийн ИНҮТ-ийн төсөлд өгсөн ДБТ-ийн санал - 2020 оны хуулийн ДБТ-ийн төсөл - 1999 оны хуулийн алдаатай заалтууд - Хуульд оруулах даатгалын танилцуулга - Enforcement summary - Зөрчлийн тухай хуулийн талаар - ICVM final report 2017 - IC... Read More

International Aviation Agreements / Conventions

If you find any corrections required to the information below, send an email to the Rule Division at rule@mcaa.gov.mn.   № Air law treaty Doc No. Depositary Mongolian Adherence 1 Chicago Convention on International Civil Aviation (7.Dec.1944) Doc 7300 US 7.Sep.1989 2 Tokyo Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (14.Sep.1963) Doc 8364 ICAO 24.Jul.1990 3 Hague Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (16.Dec.1970) Doc 8920 Russia, UK and US 18.Jan.1971 4 Montreal Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (23.Sep.1971) Doc 8966 Russia, UK and US 18.Feb.1972 5 Montreal Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (1.Mar.1991) Doc 9571 ICAO 22.Sep.1999 6 Montreal Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air (28.May.1999) Doc 9740 ICAO 5.Oct.2004 7 Chicago International Air Services Transit Agreement (7.Dec.1944) Doc 7500 US 15.Apr.2004 8 Cape Town Convention on International Interests in Mobile Equip... Read More

sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper