Published on 2018-03-20

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2023 он
1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн 2023 оны өөрийн орлого болон урсгал зардлын хөрөнгөөр хэрэгжих худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2023 он
Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2022 он
1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2022 оны өөрийн орлогоос болон урсгал зардлын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2022 он
2. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2022 оны өөрийн орлогоос болон урсгал зардлын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх худалдан авах ажиллагааны тайлан 2022 он
3. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2022 оны өөрийн орлогоос болон урсгал зардлын хөрөнгөөр хэрэгжих худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө /ТОДОТГОЛ/ 2022 он
Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2021 он
1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2021 оны өөрийн орлогоос болон урсгал зардлын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2021 он
2. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2021 оны өөрийн орлогоос болон урсгал зардлын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх худалдан авах ажиллагааны тайлан 2021 он
Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2020 он
1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2020 оны өөрийн орлогоос санхүүжүүлэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2020 он
2. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2020 оны урсгал зардлын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2020 он
3. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын өөрийн орлого /Урд оны үлдэгдэл хуримтлагдсан ашиг/-оос санхүүжих 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2020 он
4. Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн 2020 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө/Тодотгол/ 2020 он
5. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2020 оны гүйцэтгэл 1-р сарын байдлаар 2020 он
6. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2020 оны гүйцэтгэл 6-р сарын байдлаар 2020 он
7. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2020 оны гүйцэтгэл III улирлын байдлаар 2020 он
8. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2020 оны гүйцэтгэл 11-р сарын байдлаар 2020 он
Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2019 он
1. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2019 оны өөрийн орлогоос санхүүжүүлэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2019 он
2. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2019 оны урсгал зардлын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө 2019 он
3. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2019 оны урсгал зардлын хөрөнгөөр санхүүжүүлэх худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө/Тодотгосон/ 2019 он
4. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын өөрийн орлогоос санхүүжих 2019 оны худалдан авах ажиллагааны тодотгосон төлөвлөгөө 2019 он
5. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэл 8-р сарын байдлаар 2019 он
6. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэл 10-р сарын байдлаар 2019 он
7. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын 2019 оны гүйцэтгэл 12-р сарын байдлаар 2019 он
Улсын төсвөөс санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2016 он
1. ИНЕГ-Улсын төсвөөр худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (АСЕМ-ын аюулгүй байдлыг хангах зориулалттай тоног төхөөрөмжийн жагсаалт) 2016 он
2. ИНЕГ-Улсын төсвөөр худалдан авах төсөл, арга хэмжээний гүйцэтгэл 2016 он 5 сар
3. ИНЕГ-ын 2016 оны Улсын төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн тайлан 2016 он
2014 оны ноогдол ашгаас санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээ 2015 он
1. ИНЕГ-ын 2014 оны үйл ажиллагааны цэвэр ашгийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний жагсаалт 2015-2016 он
2.  ИНЕГ-ын 2014 оны ноогдол ашгаас санхүүжүүлэх төсөл, арга хэмжээний ажлын гүйцэтгэл, санхүүжилтийн тайлан 2016 он 5 сар
sextubesoftware downloadدانلود نرم افزارดาวน์โหลดتحميل برنامجkozmikpandadownloadrosoftsniper